Ochrana osobných údajov

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“)

I.

Subjektom, ktorý spracúva Vaše osobné údaje ako prevádzkovateľ v zmysle Nariadenia je naša spoločnosť:

Obchodné meno: Bc. Samuel Halaj – HAL-NET

Sídlo/miesto podnikania: Tulská 5308/59, 97404 Banská Bystrica

IČO: 55928421

Zápis: OÚ Banská Bystrica, číslo živnostenského registra: 620-49909

(ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“ alebo „my“ vo všetkých gramatických tvaroch)

II.

Nakoľko spracúvame Vaše osobné údaje, ste dotknutou osobou. Ako dotknutá osoba sa môžete obracať so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov na nás, a to:

 a. e-mailom na adrese info@halware.sk;

b. telefonicky na t. č. +421 951 402 394

Zároveň Vás zdvorilo prosíme o prečítanie si nasledovných informácií a podmienok spracúvania Vašich osobných údajov, kde sa dozviete všetky potrebné podrobnosti vrátane Vašich nárokov a práv.

III.

Ako Prevádzkovateľ spracúvame Vaše osobné údaje na tieto účely:

 1. objednávka tovaru cez e-shop a uzatvorenie kúpnej zmluvy na právnom    základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia;
 2. doručenie objednaného tovaru na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia;
 3. marketingová komunikácia (priamy marketing) na právnom základepodľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia;
 4. vedenie zmluvnej agendy prevádzkovateľa na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia;
 5. vedenie účtovníctva na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia;
 6. vybavovanie reklamácií na právnom základe podľa čl.6 ods.1 písm. b) písm. c) Nariadenia;
 7. registrácia zákazníka na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.

IV.

Doba spracúvania Vašich osobných údajov na jednotlivé účely je určená v rozsahu:

 1. pri účele spracúvania podľa odseku III. písm. a. do podania námietky dotknutou osobou, najmenej však po dobu vyžadovanú právnymi predpismi,
 2. pri účele spracúvania podľa odseku III. písm. b. do podania námietky dotknutou osobou, najmenej však po dobu vyžadovanú právnymi predpismi,
 3. pri účele spracúvania podľa odseku III. písm. c. do podania námietky dotknutou osobou, najmenej však po dobu vyžadovanú právnymi predpismi,
 4. pri účele spracúvania podľa odseku III. písm. b. do podania námietky dotknutou osobou, najmenej však po dobu vyžadovanú právnymi predpismi,
 5. pri účele spracúvania podľa odseku III. písm. b. do podania námietky dotknutou osobou, najmenej však po dobu vyžadovanú právnymi predpismi,
 6. pri účele spracúvania podľa odseku III. písm. b. do podania námietky dotknutou osobou, najmenej však po dobu registrácie dotknutej osoby.

V.

Spracúvanie Vašich osobných údajov podľa ods. III písm. a) je potrebné na uzatvorenie zmluvy. V prípade, že nám neposkytnete Vaše osobné údaje, nemôžeme s Vami uzatvoriť zmluvu a vzhľadom na uvedené ani vybaviť Vašu objednávku. Poskytnutie osobných údajov je teda nevyhnutné za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy. Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu: meno, priezvisko, adresa bydliska, adresa dodania tovaru, ak je iná ako adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo.

VI.

Spracúvanie Vašich osobných údajov podľa ods. III písm. b) je potrebné na úspešné vybavenie Vašej objednávky ak požadujete doručenie Vami objednaného tovaru. V prípade, že nám neposkytnete Vaše osobné údaje na tento účel, nemôžeme riadne vybaviť Vašu objednávku. Ide o našu zmluvnú povinnosť dodať Vám tovar. Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu: meno, priezvisko, adresa bydliska, adresa dodania tovaru, ak je iná ako adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo.

VII.

Pri spracúvaní osobných údajov podľa ods. III písm. c) Vás ako nášho zmluvného partnera chceme informovať o rôznych našich ponukách a akciách. Ide o priamy marketing a takéto spracúvanie osobných údajov je našim oprávneným záujmom. Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu: meno, priezvisko a e-mailová adresa.

VIII.

Spracúvanie osobných údajov podľa ods. III písm. d) je našim oprávneným záujmom. Spracúvame v tomto prípade Vaše osobné údaje za účelom evidovania uzatvorených zmlúv a zaslaných objednávok pre prípad uplatňovania si nárokov a obhajovania našich práv. Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu: meno, priezvisko, adresa bydliska, adresa dodania tovaru, ak je iná ako adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo.

IX.

Spracúvanie osobných údajov podľa ods. III písm. e) je našou zákonnou povinnosťou. Spracúvať Vaše osobné údaje v tomto prípade nám ukladajú právne predpisy o vedení účtovníctva. Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu: meno, priezvisko, adresa bydliska.

X.

Spracúvanie osobných údajov podľa ods. III písm. f) je našou zákonnou a zároveň aj zmluvnou povinnosťou. Spracúvať Vaše osobné údaje v tomto prípade nám ukladá zmluva, kedy sa jedná z Vašej strany o uplatňovanie rôznych nárokov vyplývajúcich z vád tovaru a zároveň aj právne predpisy o ochrane spotrebiteľa a občiansky zákonník. Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu: meno, priezvisko, adresa bydliska, adresa dodania tovaru, ak je iná ako adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo.

XI.

Spracúvanie osobných údajov podľa ods. III písm. g) sa vykonáva na právnom základe, ktorým je Váš súhlas. Vaša registrácia má účel spríjemniť a zrýchliť používanie nášho e-shopu, je nepovinná a nemá vplyv na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať, to bude mať však za následok vymazanie Vášho užívateľského konta. Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu: meno, priezvisko, adresa bydliska, adresa dodania tovaru, ak je iná ako adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo.

XII.

Ako dotknutá osoba máte právo na prístup k svojim osobným údajom. Na základe Vašej žiadosti Vám vystavíme potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje. Pokiaľ Vaše osobné údaje spracúvame, vystavíme Vám na základe Vašej žiadosti kópiu týchto osobných údajov.

XIII.

Vystavenie prvej kópie podľa ods. XII je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré požiadate, Vám budeme účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré nám s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ požiadate o informácie formou elektronických prostriedkov, budú Vám poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob. Môžeme Vám však odmietnuť poskytnutie kópie uvedenej v tomto odseku, ak by toto Vaše právo malo nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

XIV.

Ako dotknutá osoba máte právo na opravu Vašich osobných údajov, pokiaľ o Vás evidujeme nesprávne osobné údaje. Zároveň máte právo aj na doplnenie neúplných osobných údajov. Ako Prevádzkovateľ vykonáme opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo nás o to požiadate.

XV.

Ako dotknutá osoba máte právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, za predpokladu, že:

 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 2. ako dotknutá osoba odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
 3. ako dotknutá osoba namietate voči spracúvaniu osobných údajov podľa ods. XXII a nasl.,
 4. osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
 5. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti vyplývajúcej zo zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
 6. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.

XVI.

Ako dotknutá osoba nebudete mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné:

 1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
 2. na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
 3. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
 4. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
 5. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov Prevádzkovateľa.

XVII.

Ako Prevádzkovateľ vykonáme výmaz osobných údajov Vás ako dotknutej osoby na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotíme, že Vaša žiadosť je dôvodná.

XVIII.

Ako dotknutá osoba máte právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:

 1. napadnete správnosť osobných údajov námietkou podľa ods. XXI, a to počas obdobia umožňujúceho nám ako Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
 2. spracúvanie je protizákonné a ako dotknutá osoba žiadate namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia
 3. ak už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy ako dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 4. ak ste ako dotknutá osoba namietali voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku Prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane našej ako Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi na Vašej strane ako dotknutej osoby.

XIX.

Pokiaľ ako dotknutá osoba žiadate o obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, my ako Prevádzkovateľ nebudeme s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez Vášho súhlasu.

XX.

Ako dotknutú osobu Vás budeme informovať, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené.

XXI.

Ako dotknutá osoba máte právo na prenosnosť osobných údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, pričom máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe Vášho súhlasu alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.

XXII.

Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie.

XXIII.

My, ako Prevádzkovateľ, doručenú námietku v primeranom čase posúdime. Ako Prevádzkovateľ nesmieme ďalej spracúvať Vaše osobné údaje v prípade, ak nepreukážeme nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie takýchto osobných údajov, ktoré prevažujú nad Vašimi právami alebo záujmami, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

XXIV.

Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom základe.

XXV.

Ako dotknutá osoba svoj súhlas odvoláte tak, že nás ako Prevádzkovateľa kontaktujete so svojou požiadavkou akýmkoľvek zvoleným spôsobom.

XXVI.

Zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu však nie je jeho odvolaním dotknutá.

XXVII.

Ako dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnievate, že boli porušené Vaše práva v oblasti ochrany osobných údajov.

XXVIII.

Pri spracúvaní osobných údajov sa nevykonáva automatizované spracúvanie vrátane profilovania ani behaviorálna reklama.

XXIX.

Pri spracúvaní osobných údajov sa nevykonáva cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín, t. j. mimo európsku úniu alebo európsky hospodársky priestor.

XXX.

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť tretím osobám za účelom spracovania externých služieb účtovníctva. V takomto prípade je tretia osoba v postavení sprostredkovateľa a zabezpečuje všetky požiadavky na riadnu ochranu Vašich osobných údajov ako dotknutej osoby.